Sơ đồ tổ chức

Cơ cấu tổ chức trong Công Ty bố trí theo mô hình chiến lược do Ban giám đốc đề ra với phương châm: ” Đơn Giản – Hiệu Quả”. Công ty Bình Minh Cung ứng nhân lực nước ngoài chú trọng vào chuyên môn hóa và sự phối hợp chặt chẽ giữa các trung tâm chức năng và phòng ban. Công tyBình Minh cung ứng nhân lực nước ngoài luôn đặt niềm tin vào mỗi nhân sự của mình, Công Ty luôn mong muốn mỗi thành viên là một bộ phận hữu cơ không thể tách rời. Họ luôn có cơ hội để phát triển và thành công vì Công Ty luôn có những định hướng phát triển mới phù hợp với họ, thành công của Công Ty được chia cho chính những thành viên xuất sắc của Công Ty, những người đã và đang làm nên sức mạnh của Công Ty ngày nay.