Chứng trỉ xuất khẩu lao động

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực trong nước JHR Việt Nam thành lập với mã số Doanh nghiệp 0107917134, Được Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội cấp phát hoạt động trong các lĩnh vực: “Đào tạo, cho thuê, cung ứng và quản lý nguồn nhân lực”

Công ty TNHH Cung ứng nhân lực trong nước JHR Việt Nam thành lập với mã số Doanh nghiệp 0107917134, Được Sở kế hoạch & đầu tư thành phố Hà Nội cấp phát hoạt động trong các lĩnh vực:
“Đào tạo, cho thuê, cung ứng và quản lý nguồn nhân lực”